torsdag 24 mars 2016

Politiker boende i Belgien bryr sig inte om lilla Sverige. Det är Belgien som är deras nya land och Bryssel som är deras stad. Budskap från Gud. Så här säger hen att vi ska göra... Ansvar och konsekvenser

Så enkelt är det. De har lämnat Sverige bakom sig. De känner lika mycket samhörighet med Sverige som vi gör som till exempel med Grönland. Sverige är inte deras land längre. De bor och arbetar i Bryssel. Säkert deras barn också. De kanske på sin höjd tillbringar någon semestermånad i Sverige. Självklart känner de ingen samhörighet med Sverige och svenskarna.

Tänk att de här hörde jag om redan i början på 1990 talet av en karl som jobbade på regeringskansliet. Han fnyste föraktfullt när han sa att svenska politiker inte ville jobba i Sverige, de ville jobba utomlands. Sverige dög inte. I dag förstår jag mycket bättre vidden av det han sa.

Det händer mycket nu. De senaste dagarna har jag sett en del gamla politiker sedan Reinfeldts tid vid makten dyka upp. Som svampar ur jorden ploppade de upp i samband med bombdåden i Bryssel. Och då kan man ju undra om alla bor i Bryssel. Margareta Winberg beklagade sig över att det hade smällt nära hennes bostad.  Cecilia Malmström log glatt till SVT när hon sa att hon haft tur som klarat sig undan terrordåden i Bryssel. Om jag inte missminner mig så tror jag Carl Bildt poppat upp någonstans i de här dåden. Han bor inte heller i Sverige. Under de dagar som gått så har jag läst om en hel massa människor från Sverige som befunnit sig i Bryssel vid bombdåden. De flesta boende med arbete i Belgien. Svenska politiker som jobbar och bor i Belgien...Någon hade jobbat och bott där i 15år. Då ska man nog inte jobba med svensk politik längre. Man vet inget om Sverige längre. Och jag antar att det är som många tror. Dessa politiker skiter i Sverige och svenskarna...de har sina liv i Belgien.

Nu råkade det ju bli så att den otäcka vardagen kom dem för nära i deras förljugna liv. Nu fick vi se dem i deras vardag. Vi fick vetskap om var de är och inte är det här hos oss svenskar. Jag tror till och med Reinfeldt fick medalj av Kungen för att han förstört Sverige. På det så fick han ett toppjobb i USA. Så han försvinner väl också från det han ställt till med i Sverige. Skiter i lilla landet Sverige som fött upp honom.

Och så dyker då Beatrice Ask upp som pricken över i:et och börjar prata om säkerhet, mer poliser och skärpt lagstiftning. Om jag varit som hon hade jag inte visat mig. Tydligen ingen känsla eller skam i kroppen till det hon varit med och ställt till med. Det som händer i Sverige nu och det som hände i Bryssel är hon del av. En del av hennes och andra politikers livsverk. Kvinnan borde istället skämmas. Det hon nu förespråkar om skärpt lagstiftning har andra politiker föreslagit innan henne. Då dög det inte. Undra om hon också bor i Bryssel.. Fast det förhåller sig nog på det viset att nu kom våldet för nära dem själva och det var väl kanske inte så lustigt så nu är det då dags att göra något åt saken. Varför har inget gjorts när folket bett om mer poliser och skärpt lagstiftning. Helt enkelt för att politikerna skitit i det. Det har ju inte drabbat dem själva.

Den 21 mars dagen innan Brysselbomberna så hände något konstigt hos mig.
På riktigt...jag har faktiskt en ängel i mitt hus. Jag letade något i kväll och kunde inte hitta det. Då blåste ett papper ner från skrivbordet. Tog upp det och tänkte jag skulle sätta dessa kloka ord på kylskåpet, men det var fullt och magneter saknades. Då fick det bli ytterdörren. Då kom jag på det. På ytterdörren hade jag satt fast papperet jag sökte. Så det var bara att byta ut. Nu ligger det jag sökte på målarbordet och dessa kloka ord sitter på ytterdörren. Ängeln i mitt hus hjälpte mig hitta rätt.. TACK!

"Ett vänligt ord kan göra under - Ett vänligt ord är änglabud.
En hjärtlig blick, ett tacksamt ord - Ord av evighet"

I går så dök det upp. Låter kanske stolligt. Till och med jag själv tycker det. Budskapet från Gud.
Helt plötsligt så stod det så klart. Inte kommer fler poliser att kunna förhindra fler bombdåd. Inte heller Säpo kommer att kunna förhindra det. Möjligtvis skulle en skärpt lagstiftning kunna vara till hjälp...men då beror det ju på hur den ser ut. Inget man ska vänta för länge med utan det ska nog ske rätt så snabbt. Jag satte mig ner och skrev ner vad som snabbt kom in i huvudet när budskapet kom. Jag funderade lite på vad jag skulle göra med det jag skrivit ner. Skriva ut och skicka runt till olika politiker. Men jag kom på att de inte har några adresser så det skulle inte bli så bra. Jag har funderat hit och dit sedan i går om jag ska skriva ner det i bloggen och har beslutat mig för att skriva ner ordagrant budskapet från Gud.

Budskap från Gud. Så här säger hen att vi ska göra...
Oskyldiga människor drabbas av dessa ondskefulla människors handlingar. Barn, föräldrar, vänner, hela släkter och samhällen drabbas av deras vansinnesdåd. Ingen av de drabbade känner någon av dem som de blivit åsamkat sådan skada och förlust av. Människor dör eller blir lemlästade och skadade för livet. Förövarna går oftast fria eftersom de tar sina egna liv. Ostraffat går de ur det här och lämnar förödelse, sorg, elände, maktlöshet och skräck efter sig. Det händer till och med att föräldrarna till dessa ondskefulla människor är stolta över illdåden deras avkomma åstadkommit.

Alla människor har haft en barndom. De har varit små och fått en uppfostran. De flesta människor beteende har formats när de varit små och då av föräldrar, närstående och av kultur.

Föräldrarna lär sina barn när de växer upp vad som är rätt eller fel. Många gånger kan man nog lägga skulden på föräldrar och släktingar till att det blivit farliga människor av dessa små varelser.

Jag är helt övertygad om att det till stor del går att få slut på våld och terrorism om man inför ansvar och konsekvenser. Man måste som anhörig ta ansvar för sina handlingar. Man måste som förövare förstå att det kommer konsekvenser av sitt handlande.

Det måste till en rättvis och vettig lagstiftning. Hela EU borde gå på samma linje. Hjälpas åt att täppa till möjligheterna för dessa illasinnade människor.

Många kommer att skrika om att de anhöriga inte har gjort något men det har inte offren i terrordåden heller. De om några har absolut inget gjort , men det har de anhöriga till terroristerna. De har ansvar för den uppfostran och det tänkande de gett sina barn och släktingar.

Det enda rätta är att när ett sådant här självmordsdåd händer är att utvisa hela släkten till gärningsmannen.

Utvisa dem till ett land där bomber trillar varje dag. Ställ dem öga mot öga med det som de utsätter andra människor för. Låt dem se sig själv i spegeln, låt dem se och uppleva vad de själva låter andra se och uppleva. Som de tycker att andra ska leva i.

Utvisa släkten, far, mor, make, maka, barn, farmor, farfar, mormor, morfar, hela klanen omgående om det är en person med utländsk bakgrund. Låt dem inte få stanna till i något annat land inom Europa. Direkt till det land de kom ifrån eller till ett land i krig och inferno. Dra tillbaka medborgarskapet omgående.

Jag är övertygad om att ingen släkting vill bli utkastad ur Europa och satt bland en massa bomber som exploderar runt öronen på dem och lemlästar dem själva, deras nära och kära.. Självmordsbombaren själv kanske tänker till lite och kanske inte vill utsätta sina nära och kära för detta.

På sikt ligger det här på föräldrarnas lott att uppfostra sina barn att gå den rätta vägen, att inte skada andra människor. Gör de inte det utan går den onda vägen och uppmuntrar sina barn till onda saker så får de stå sitt kast. Ta sitt ansvar och konsekvenserna av det. Det viktiga är ju från början att de känner till vilka regler som gäller och att lagar är till för att följas. Varje land ska följa dessa lagar konsekvent utan undantag och förmildrande. Stå fast..

Här måste man börja. Sen kommer resten av sig självt. Föräldrarna ska vara tvingade att ändra sitt sätt att fostra barnen. Det här är deras strid och den måste de ta för att en ändring ska kunna ske.

Message from God. So here he says that we should do ...

Innocent people suffer from these evil people's actions. Children, parents, friends, entire families and communities affected by their madness. None of the victims know any of them as they become inflicted such damage and loss of. People die or are maimed and injured for life. The perpetrators often go free because they take their own lives. Impunity, they go out of here and leave devastation, grief, misery, helplessness and horror behind. It happens even to the parents of these evil people are proud of the atrocities their offspring accomplished.

All people have had a childhood. They have been small, and received an education. Most people's behavior has been shaped when they were small and when the parents, family and culture.

Parents teach their children when they grow up what is right or wrong. Many times you can probably blame the parents and relatives to become dangerous people of these small creatures.

I am absolutely convinced that it is largely going to end the violence and terrorism if we face the responsibility and consequences. It must be that family members take responsibility for their actions. One must perpetrators understand that there will be consequences of their actions.

There must be a fair and sensible legislation. Throughout the EU should go on the same line. Help each other to clog the ability of these malicious people.

Many will scream that the relatives have not done anything but it has not been the victims of terrorist attacks either. The few have absolutely nothing done, but it is the families of the terrorists. They have responsibility for the upbringing and the thinking they have given their children and relatives.The right thing is that when this kind of suicide bombings happening is to expel the whole family to the offender.

Deport them to a country where bombs fall every day. Put them face to face with that which they expose other people. Let them look at themselves in the mirror, let them see and experience what they let others see and experience. As they think others should live.Expel the family, father, mother, husband, wife, children, grandmother, grandfather, grandma, grandpa, the whole clan immediately if there is a person with a foreign background. Do not let them get to stay in any other country in Europe. Directly to the country they came from or to a country at war and inferno. Pull back the citizenship immediately.I am convinced that no relative would be thrown out of Europe and was sitting among a bunch of bombs exploding around the ears on them and maim themselves, their loved ones .. The suicide bomber himself may think a little and may not want to expose their loved ones for this.
In the long term this is the parents' lottery to raise their children to go the right way, not to hurt other people. Do they not do so without breaking the vicious way and encourage their children to the evil things as they stand their caste. Take responsibility and consequences. The key is the beginning they know what rules apply and that laws are made to be followed. Every country must follow those laws consistently with no exceptions and extenuating. True ..

Here you have to start. Then comes the rest by itself. The parents will be forced to change their way of educating children. This is their battle and they need to take for a change to take Place.

Inga kommentarer:

Allas lika värde

Jämlikhet

JAG och mina BARN är lika mycket värda som DIG och dina BARN.

JAG älskar mina BARN lika mycket som DU älskar dina BARN.

VÅRA BARN behöver och älskar sin mor och far lika mycket som ERA BARN behöver och älskar sin mor och far.

ALLA är lika mycket värda oberoende av ålder, kön, social status, nationalitet, religion, dåre som direktör, rik som fattig.

VARJE människa är unik i sig själv och ska behandlas med respekt för den han eller hon är. VARJE människa har en värdefull uppgift att göra i livet.Svenskt myndighetsväsen ? - Korrumperat eller bara ett stort skämt?

Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv och det blir tydligen aldrig bättre!?

Det måste jag väl ändå haka med på och till fullo hålla med om. Finns något mer att tillägga? Den som läst min blogg kan kanske hålla med. Det känns som en upprättelse bara det att få läsa något sådant i en tidning.

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

Det riktas stark kritik mot socialtjänstens utredningskompetens och orsaken sägs vara systemfel. Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer.

Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete, skriver Peter Althin och Anton Strand.

I Sverige finns en tendens att skylla problem på systemfel och anonyma kollektiv.

Socialtjänstens utredningar utgör många gånger utgångspunkt för förvaltningsdomstolarnas bedömningar i mål som för individen kan vara livsavgörande.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter som inte stämmer överens med socialtjänstens bedömningar utelämnas

LIVSAVGÖRANDE. Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande – den kan exempelvis leda till att man förlorar vårdnaden om sitt barn. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras eller att uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand.

Att arbeta med människor som av någon anledning har problem kräver ett brinnande intresse. Vidare ska man byta arbete om man upplever sig inte längre kunna ge dessa människor ett fullt engagemang och positiv energi.

Detta är grunden och inställningen för oss i vårt arbete och borde också vara det för landets socialarbetare.

Svensk alkoholpolitik?

Måste väl ändå vara ett skämt? Varför sälja något som är mycket skadligt o farligt!?. Precis! Med statens eget godtycke.

Vad har vi då hälsovårdsnämnden till? Dom brukar stoppa allt som är farligt för människan "hälsofarligt".

Alkohol är i allra högsta grad farligt "livsfarligt" och framkallar sjukdomar och elände i olika grad. Alkohol är allergiframkallande, borde inte hälsovårdsnämnden titta lite närmare på det här?

Kom och köp kom och köp!! säger våra politiker.

Vad gör våra politiker när det gått åt helvete för den som lockats till att köpa. Det politikerna gör är ingenting. De kommer med pekpinnen "usch och fy" en alkolist vad trisst!

Sen så skriver dom en massa papper som sen skickas runt, runt! En jäkla massa papper! Troligen kommer papperen bort med tiden och ingen har någon koll - Vad var det som hände egentligen! - ingen orkar bry sig!

- den som lockats in i denna beroende fälla blir straffad på olika sätt. Människor förlorar sina familjer, sina jobb, sina hem, blir satta i stora skulder. Vart tog pengarna vägen som skulle ha gått till det? Jo! till systembolaget och sen till statskassan. Vilka bestämmer över statskassan då? Vilka lyfter lön ur den "Man har gett med ena handen och tagit tillbaka med nästa" "Ingen tillgång, ingen efterfrågan".

Yrke som: Socialsekreterare, Fältassistent, Socialassistent

Yrkesinformation

Arbete:

Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation.


Att tänka på:

Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Man måste vara intresserad av människor, kunna möta kulturfrågor och ha förmåga att sätta sig in i andras situation. Arbetet kräver tålamod och man måste vara beredd på att ibland ställas inför besvikelser.

Som socialsekreterare har man tystnadsplikt.

En skrämmande bild av människan!

Som gamar och hyenor. De går ihop i flock, om de vädrar sig till ett ensamt svagt byte. Ett byte i underläge. Sen jagar de gemensamt det försvagade bytet till utmattning, sen sliter de bytet i stycken. Deras syfte är endast att döda, att sko sig själva. Men de är så fega så de går i flock, de är så fega så en hel flock väljer ett svagt ensamt byte.


MILJÖFÖRSTÖRINGEN ! - Människans förstörelse av ett levande konstverk, ett mästerverk "JORDEN"


RISK FÖR NYA KATASTROFER
Småredskatastrofen inträffade 2006 när ett område utanför Munkedal drabbades av ett gigantiskt skred.
Ett flera hundra meter långt och bredd område uppstod när motorvägen delade sig. Så sent som i december 2013 stoppades trafiken på E6:an i Bohuslän när 500 kubikmeter jord gled ner för en slänt och stannade vid vägkanten.
I framtiden ser man en ökad risk för skred i hela Göteborg eftersom staden delvis är byggd på lerjord, även Götaälvdalen ligger i riskzonen.
- Överhuvudtaget lermarker som ligger i sluttande terräng, säger Bo Lind, ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut.
"Rädda för kvicklera"
- Vi är särskilt rädda för kvicklera som finns ganska mycket i Götaälv och alla delar som varit täckta av det forna ishavet. För den leran har en sådan egenskap att den förlorar sin hållfastighet om den störs.
Bo Lind berättar att kvickleran är fast, men vid ett litet jordskred tappar den sin stabilitet.
- Den blir som filmjölk.
Det är vanligt med skred och ras under perioder då det regnat mycket. Vanligast i regnperioder. Ökad nederbörd ger ökad avrinning i älvarna vilket ökar risken för erosion. Samtidigt ökar vattentrycket i marken.
- Då minskar jordens hållfastighet och du får sämre stabilitet, säger Bo Lind.
Mot detta kan man göra geotekniska åtgärder som att stoppa erosioner med erosionsskydd längs älvkanterna, förstärka marken geotekniskt och i vissa fall flytta eventuella verksamhet därifrån.

Utsatta områden
Områden som är extra utsatta: Hela Götaälvdalen särskilt förbi Lilla Edet och sträckan mellan Nygård och Trollhättan, Rödbo, Nol och Nödinge.
Även andra dalgångar är extra utsatta så som Kvillebäckens dalgång, Viskadalen och Örekilsälven.

SÅ HOTAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DIN HÄLSA
Som en följd av de kortare vintrarna kommer allt färre att frysa ihjäl eller skada sig vid halkolyckor. Men å andra sidan kan fler komma att dö på grund av värmeböljor. Risken är störst hos äldre över 80 år, hjärt-, kärl- och lungsjuka samt ensamstående med funktionshinder som vistas mycket inomhus i byggnader som lagrar värme och har otillräcklig ventilation.
Under varmare sommar månaderna ökar dessutom risken för matburna sjukdomsutbrott.
Varmare badvatten kan låta som något positivt men det kan även leda till ökade halter av toxinproducerande cyanobakterier, så kallade giftalger. Det kan ge hudirritationer samtidigt som småbarn och husdjur som sväljer vattnet kan få mag- och tarmbesvär och undantagsvis allvarligare förgiftningssymtom.
Kortare och mildare vintrar passar fästingar utomordentligt. Risken för att få fästingburna sjukdomar kommer därför att öka ytterligare samtidigt som risksäsongen förlängs.
Enligt 1177.se är områden runt Vänern, sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och runt Göteborg riskområden i dag.

MER REGN HOTAR DRICKSVATTNET.
I Vänern finns det i dag problem med att leda bort vatten, enligt Naturvårdsverket. Forskarna bakom FN:s klimatpanels rapport är överens om att det kommer bli fler skyfall i framtiden. I samband med ökade temperaturer, ökar luftfuktigheten och så avdunstar det mer från havet, berättar Lars Bärring på SMHI.
Enligt SMHI:s prognos kommer årsnederbörden att öka med 10-30 procent vilket kan skapa ännu fler problem i just Vänern. Eftersom mer vatten måste passera genom Göta älv kan det ge ett baksug.
- Det kan göra så att avloppsvattnet kommer in i dricksvattnet, säger Sten Bergström, professor på SMHI.
Detta kan leda till att e-colibakterier i vattnet bli vanligare i framtiden, enligt Läkartidningen. Något som i sin tur skulle kunna ge problem med urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Monsterstormen Sandy.
Vad ruskigt det som hänt i USA. Kanske dax att ställa bilarna och ta tåget istället! Läste idag att om du reser med tåg mellan Stockholm och Göteborg orsakar du samma mängd utsläpp av växthusgaser som en bilresa på 30 meter. Och inte snacka om flyget, det är ruskigt mycket värre!

Nya isfria arktis kan ge Sverige kallare och gråare somrar.
Arktis smälter rekordsnabbt - Istäcket mindre än på 6 000 år - en tredjedel har försvunnit sedan 1970-talet.
Sommaren i Sverige har varit kall och regnig, men på andra håll har rekordhöga temperaturer uppmätts.
Kallare och gråare
- När isen smälter kan vindarna, som i dag mest går från väst till öst, förändras så att de går mer syd-nord och nord-syd. Mer sydliga vindar över Grönland kan störa det normala vindflödet över Atlanten. Det kan innebära att ni i Skandinavien kan få kallare och gråare somrar, säger Overland till DN

Så mycket varmare har jorden blivit,
den globala uppvärmningen av jorden över 131 år.
– Det är dramatiskt!
– Vi kan minska utsläppstakten och komma till en nivå som är acceptabel. Men vi klarar inte att komma under den tvågradersökning som alla säger. Det är osannolikt. Men övertid kan vi få bukt med det. Vi helt enkelt måste, säger Michael Tjernström

Nu begravs Japan i snö.
Drivor på 3,5 meter gör att landet nu förbereder sig på stora skador.

Think it's cold HERE? Beautiful pictures from around the globe show the whole world is freezing

Gigantiskt företag förstör regnskog
Världens ondaste företag förstör regnskog och tvångsflyttar 40 000. Byggandet av Belo Monte-dammen i hjärtat av Amazonas regnskog, kommer att få stora konsekvenser.
Den gigantiska vattenfallsdammen kommer att lägga 700 kvadratkilometer regnskog under vatten, och driva tre indianstammar på flykt.

20 ton sill flöt i land i Norge.

"Berusade" papegojor faller från luften.

Fåglar föll från himlen.
Fåglarna ska ha varit starar och rödvingade trupialer.

Döda fåglar 2011
I Falköping hittades upp mot hundra döda kajor. Undersökningar visade senare att fåglarna dött av yttre våld.

I Italienska Faenza ramlade 8 000 duvor ner från himlen.

I Beebe, USA, föll flera tusen fåglar döda ner.

I Saint-Augustin-de-Desmaures, Kanada, hittade en bonde 80 döda duvor på sina marker.

Costa Concordia är en "tidsinställd bomb" för miljön, varnar Italiens miljöminister Corrado Clini. Omedelbara åtgärder krävs för att undvika en katastrof.– Fartyget har fulla bränsletankar. Det är en tung diesel som skulle kunna sjunka till sjöbotten. Det skulle vara en katastrof, sade Corrado Clini enligt AFP.I värsta fall skulle bränslet kunna läcka ut i havet och förorena kusten, vilket skulle få konsekvenser för både fågelliv och marint liv.

Pan Flute Armonia Song
Något så otroligt vackert. Nej! Det är inte manipulerat i något program. Det existerar om man orkar kolla efter det, orkar gå ut, titta uppåt, titta neråt. "Guds mästerverk" Undra hur lång tid det tog när han/hon skapade detta mästerverk. Hur gjorde han/hon minsta lilla fina detalj? Går det att återskapa om det skulle bli förstört? Finns någon kopia?


Citat, Ordspråk och annat av vikt

"DU KAN INTE HÄRSKA ÖVER ETT HELT LAND OM DU INTE KAN HÄRSKA ÖVER DITT SAMVETE"

"Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet."!

"Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet."

"Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen "

"Glöm inte bort att nuet är det viktigaste och att nuet skapar. Det förgångna finns bara kvar som det är, man kan lära av historien men inte förändra den."

"LÖGNEN tar bort tryggheten tilliten tron glädjen lyckan! Och krossar hjärtan."

"BRUTNA LÖFTEN, missbrukade förtroenden skapar dåligt samvete och skuld, hos den person som håller på med sånt. Vad som sen händer hos den som fått sina förtroenden missbrukade och löften brutna ser väl ut lite olika beroende på vad det gäller. Men en sak är ju solklar..det drar inte med sig något gott åt något håll."

Orättvisan skapar hat, respektlöshet och våld.

Avundsjukan är grön och gjord av metall, skitnödig och mycket farlig!

"LIVSAVGÖRANDE, Socialtjänstens utredning kan vara livsavgörande.Ur rättssäkerhetssynpunkt är det därför helt oacceptabelt att felaktiga uppgifter presenteras elleratt uppgifter utelämnas, skriver Peter Althin och Anton Strand."

"Att ha värk gör ont, men att inte bli trodd gör ondare"

"Målet är ingenting - vägen dit är allt"

"Det här är första dagen i resten av mitt liv"

"Älskar man inte för mycket, älskar man inte nog"

"Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är över förrän det ögonblick du slutar att försöka"


”Sex är svårt utan kärlek”

"Själar säger aldrig farväl"

"Den goda viljan!"

"Min lycka är din
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter"

"– Som hemlös är man helt ensam. Man har ingen familj och inget socialt kontaktnät. De som har det blir inte hemlösa. "

"En lögnare måste ha gott minne"

"Det är med tunnpannkakor som med livet - just när det börjar gå riktigt bra tar smeten slut."

Hunden farligare än vargen!

Politiskt vallöfte:
Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Vid ett vägskäl i livet fick jag ett råd av en ung person - Se problemen som en utmaning eller som ett äventyr, då blir livet mycket roligare och lättare.


De tio budorden.

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

SEX

Visste du att sex kan skruva tillbaka klockan? I en undersökning vid Scotland’s Royal Edinburgh Hospital bad forskaren David Weeks en panel att gissa åldern på 3500 deltagare, som de såg genom ett fönster. Det visade sig att männen och kvinnorna som antogs vara 7-12 år yngre än de var, hade sex i genomsnitt tre gånger i veckan. Dessutom hade de sex som varade tre gånger längre än de andra deltagarna. Sex kan reducera stress, och förbättra sömnkvaliteten, något som kan ta bort flera år från utseendet. Den enda andra faktoren som hade lika mycket inverkan på deltagarnas ungdomlighet var hur fysiskt aktiva de var i övrigt.

rull meny till kul o bra grejor

Håll Sverige Rent

Nedskräpning är när man med uppsåt eller av oaktsamhet kastar eller lämnar skräp efter sig utomhus, på en plats som allmänheten har tillträde, typiskt längs vägar, på torg och i parker, men även i marina miljöer som hav och sjöar.

Fakta: Så dyr är nedskräpningen

Ringa förseelse: Inga böter
• Cigarettfimp
• Tuggummi
• Bussbiljett
• Kolapapper

Nedskräpningsförseelse: 800 kronor i böter
• Glas- och plastflaskor
• Olika sorters dryckesförpackningar (till exempel öl-
och läskburkar)
• Snabbmatsförpackningar
• Engångsgrillar

Nedskräpning: Böter eller fängelse i upp till ett år
• Förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller
andra kemikalier som kan vara miljöfarliga.
• Om du placerar ut större mängder skräp eller skräpar
ner i systematisk omfattning.

(SVT)

25 januari 2014 kl 23:14 OP-ED | ZULMAY AFZALI

Nej, svenskarna är inte rasister!

Invandrare bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar!

De ger dig ett falskt leende och låtsas att de bryr sig om dig. Men de enda de tycker om och bryr sig om är sig själva. Svenskarna är de värsta rasisterna i världen.” Så lät det i ett samtal som jag hörde mellan fyra asylsökande som väntade på svar på sina asylansökningar på Alstermo asylboende, torsdagen den 10 mars 2011.

När jag bodde på asylboendet mötte jag mycket få svenskar. Jag började tro att det jag hörde var sant och undrade om jag gjort mitt livs största misstag när jag kom till ett så rasistiskt land. Fast när jag ibland träffade svensk personal på boendet var de alltid mycket vänliga. Och varför skulle svenskarna behöva spela trevliga och låtsas att de bryr sig om asylsökande?

Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag hörde bara negativa åsikter om svenskar, aldrig något positivt. I april 2011 fick jag flyktingstatus och skulle nu i praktiken få erfara hur rasistiskt folket i mitt nya land var.

Jag frågade andra som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) varför svenskarna, om de nu vore så rasistiska, tillåter folk från andra länder att stanna i deras land och bli en del av deras samhälle. De sa: ”Bara för att svenskarna ger oss PUT så innebär det inte att de inte är rasister! De var tvungna att ge oss PUT för att vi hade så bra asylhistorier och för att Sverige inte vill kallas ett rasistiskt land”.

Nu har jag bott tre år i Sverige och har en helt annan bild av svenskar än de flesta asylinvandrare som jag träffar och pratar med har. Sedan ett år har jag ett bra jobb som lärare och försörjer mig själv. Från min första dag i en sfi-klass med svenska lärare, på resor med bussar och tåg, i butiker och på caféer, hos svenska familjer som jag lärt känna – överallt har jag observerat hur svenskar beter sig. Hittills har jag inte en enda gång mött något som kommer i närheten av rasism bland svenskar.

Däremot är det tyvärr flera av mina landsmän och andra som invandrat som bär hat och förakt i sina hjärtan mot svenskar och som inte vill anpassa sig och integreras i det land som gett dem möjligheter. Om de får sina pengar från Socialbyrån en dag för sent kallar de det rasism. När busschauffören ber dem visa sina biljetter är han rasist. Om läkaren inte ger dem de mediciner de vill ha så är läkaren rasist. Och så vidare.

Den svenska asylhanteringen måste bli strikt, tydlig och rättssäker och svenskarna bör inte acceptera att lättvindigt kallas rasister. Annars blir de gisslan i sitt eget land och föraktet för dem riskerar att växa hos de asylinvandrade. De flesta är från sina hemländer vana vid att myndighetspersoner och lärare är auktoriteter, inte närmast självutplånande, vilket många av oss ofta möter här.

Den svenska vänligheten, sådan den uttrycks i systemen kring asylhanteringen och integrationen av människor som beviljats asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, gör många nyanlända förvirrade och skapar en dålig grund att bygga ömsesidig tillit och respekt på.

Zulmay Afzali är före detta regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan tre år, lärare och författare. mummelforlaget@comhem.se